29.06.2018


ԱՐԾՐՈՒՆՅԱՑ ԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆ ՏԱՆ ՆՇԱՆԱԿԸ«Վեցերորդ` կարգեաց յազգէ Ադրամելեքայ որդւոյ Սենեքերիմայ զարծուէկիրս. յորոց Արծրունիք. այս է ունօղ կամ բարձօղ զարծուիս առաջի արքայի. եւ զի բազում էին նոքա, յանձն արար նոցա զկողմն աշխարհին Վասպուրականի. ուր զօրացել նոցա` գրաւեցին բովանդակ զայն»:

Մովսես Խորենացի
«Պատմություն Հայոց Մեծաց»

Միաբանության Նիշագիտական բաժին

Комментариев нет:

Отправить комментарий

ԱՅԼ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ